อาจารย์รสสุคนธ์  พิไชยแพทย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์