หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา เดิมมีชื่อว่า งานบริหารบุคคล สังกัดกลุ่มงานบริหาร ต่อมา ในปีพ.ศ. 2558 ได้วิทยาลัยฯมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่และได้เปลี่ยนชื่อส่วนงานจากงานบริหารบุคคลเป็นงานทรัพยากรบุคคลและกลุ่มงานบริหารได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มงานอำนวยการนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ แบ่งการปฏิบัติงานตามขอบข่ายการปฏิบัติงานเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

          รับผิดชอบเกี่ยวกับอัตรากำลังการสรรหาการบรรจุและแต่งตั้งการโอนการย้ายทดลองปฏิบัติราชการการมาช่วย-ไปช่วยราชการออกบัตรประจำตัวบุคลากรระบบทะเบียนประวัติบุคลากร/ฐานข้อมูลบุคลากรวินัยและระบบคุณธรรมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล(JD) การออกหนังสือรับรองต่างๆการต่อใบประกอบวิชาชีพงานคำสั่งต่างๆการลาออกจากราชการ 

 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)

          รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายในการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนารายบุคคลของบุคลากรจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและดำเนินการตามแผนการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ดำเนินการติดตามผลการศึกษา/อบรม/พัฒนาด้านต่างๆพัฒนาการลาศึกษาฝึกอบรมระยะสั้น-ยาวการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีทุนการศึกษา/ฝึกอบรมข้อมูลประวัติการฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กร

 ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Human Resource Welfare and Benefits)

รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรการลาประเภทต่างๆ(ไม่รวมการลาไปพัฒนา,ศึกษา,อบรม) การลงเวลาทำงาน OT การปรับวุฒิ/เลื่อนระดับ/ปรับตำแหน่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้นงานจ่ายตรงกรมบัญชีกลางประกันภัย/ประกันชีวิตการตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การเกษียณอายุราชการบำเหน็จบำนาญระบบการสร้างขวัญกำลังใจการจูงใจและธำรงรักษาบุคลากร